Sentral Godkjenning

Prostik har Sentral Godkjenning tiltaksklasse 2

Besøk Direktoratet for Byggkvalitet for å se godkjenningen. Sentralt godkjent er en kvalitetsordning for foretak i byggenæringen. Registeret har opplysninger om alle foretak som har fått rett til å bruke kvalitetsmerket sentralt godkjent.

Les mer om vår godkjenning i korte trekk nedover siden:

Prosjekterende

Veg-, utearealer og landskapsutforming

Prosjektering av veg
Prosjektering av veg omfatter utforming og dimensjonering av veg samt håndtering av overvann, herunder avrenning av veg til grøfter, sluk og lignende. Veg i denne sammenheng omfatter også parkeringsplasser, gang og sykkelvei, busslommer osv. Plassering av tiltaket på situasjonsplan med koordinatfesting og høydeangivelse, inngår i oppgaven. Så langt det er aktuellt skal veg utformes og dimensjoneres etter vegvesenets normal N100 og N200.

Prosjektering av utearealer og landskapsutforming
Prosjektering av utearealer og landskapsutforming skal ta hensyn til egnethet og funksjon, slik at god kvalitet oppnås i forhold til universell utforming, sikkerhet og innvirkning på ytre miljø, herunder overvann.

Kontakt oss